Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Thursday, May 16, 2013

Odabrani timovi / Selected teams
Rezultati konkursa Kustosiranje: Doživljaj u pokretu“ za festival Mikser 2013. za kustose i saradnike kustosa


U saradnji sa platformom Kustosiranje / About and around curating, organizacija Mikser je raspisala konkurs za realizaciju vizuelnog umetničkog programa u okviru Mikser festivala 2013. Javnim pozivom „Kustosiranje: Doživljaj u pokretu“ Mikser festival i Kustosiranje otvaraju slobodan prostor delovanja za mlade kreativce, studente i profesionalce iz oblasti umetnosti i kulture. Javni poziv je bio otvoren od 18.4. do 26.4. za kustose i saradnike kustosa. Izložbeni projekti će biti predstavljeni na Mikser festivalu od 28.5. do 2.6.2013.

Selekciju prijavljenih kandidata u kategorijama kustos i saradnik kustosa je obavljao stručni žiri u sastavu: Andrej Bereta, kustos i istoričar umetnosti; koautor projekta Kustosiranje, Srđan Tunić, kustos i istoričar umetnosti; koautor projekta Kustosiranje, Miroslav Karić, kustos i istoričar umetnosti, Nezavisna umetnička asocijacija Remont, Maja Lalić, arhitekta, organizacija Mikser.

Spisak šest formiranih timova za vizuelni umetnički program festivala Mikser 2013. čini sastav od jednog umetnika (u selekciji autora projekta Kustosiranje), jednog kustosa i jednog saradnika kustosa/dokumentariste:


Umetnica: Maja Obradović, slikarka
Kustos: Nemanja Popović, slikar i kustos
Saradnica kustosa/dokumentaristkinja: Milica Bobić, studentkinja antropologije 


Umetnik: Nemanja Nikolić, slikar
Kustoskinja: Amalija Stojsavljević, istoričarka umetnosti, nezavisna kustoskinja
Saradnica kustoskinje/dokumentaristkinja: Tanja Đorđević, apsolventkinja istorije umetnosti


Umetnica: Bojana Andrić, direktorka fotografije
Kustoskinja: Kristina Grebenar, apsolventkinja istorije umetnosti
Saradnica kustoskinje/dokumentaristkinja: Anđela Milinković, studentkinja istorije umetnosti (MA)


Umetnik: Vuk Ćuk, apsolvent primenjenog slikarstva
Kustos: Vladimir Bjeličić, istoričar umetnosti
Saradnica kustosa/dokumentaristkinja: Gordana Tatić, istoričarka umetnosti


Umetnik: Luka Tripković, student vajarstva
Kustoskinja: Viktorija Kamilić, istoričarka umetnosti, kustoskinja, MA arhitekture
Saradnica kustoskinje/dokumentaristkinja: Tijana Zebić, apsolventkinja istorije umetnosti


TIM 6 (selekcija Kustosiranje)
Umetnik: Nemanja Čađo, likovni umetnik
Kustos: Srđan Tunić, istoričar umetnosti, nezavisni kustos
Saradnica kustosa/dokumentaristkinja: Anđela Milinković, studentkinja istorije umetnosti


TIM 7 (selekcija Kustosiranje)
Umetnica: Marika Troili, likovna umetnica
Kustos: Andrej Bereta, istoričar umetnosti, nezavisni kustos
Saradnica kustosa-dokumentaristkinja: Milica Bobić, studentkinja antropologije


Formirani timovi započinju zajedničko razvijanje ideje i koncepta novog umetničkog rada i postavke, koja će biti realizovana na kamionima, u okviru Savamale. Za više informacija o nastanku novih radova i kreativnom procesu između kustosa i umetnika, izveštavaće saradnici kustosa/dokumentaristi, do početka festivala Mikser, online - preko bloga Kustosiranje i sajta festivala Mikser.The results of Open call for participation About and around curating: thrill in movement Mikser festival 2013. for curators and curatorial associates


In cooperation with project and platform Kustosiranje / About and around curating, Mikser organisation and festival made an Open call for realisation of visual artistic programme of Mikser festival 2013. With the programme titled About and around curating: thrill in movement, Mikser festival and About and around curating are creating an open space for young creative actors, students and professionals from art and culture fields. Open call  was opened from 18.04. till 16.04. for curators and curatorial associates. The exhbition projects will be presented publically at Mikser festival from 28th May till 2nd June 2013.

The selection of candidates was made by professional jury consisted of: Andrej Bereta, curator and art historian; co-author of project Kustosiranje / About and around curating, Srđan Tunićcurator and art historian; co-author of project Kustosiranje / About and around curating, Miroslav Karićcurator and art historian; Independent artistic association REMONT, Maja Lalić, architect, Mikser organisation.

The group of six teams of visual artistic programme of festival Mikser 2013 was formed, consisting each of an artist (selected by authors of About and around curating), a curator and a curatorial associate/documentary:


Artist: Maja Obradović, visual artist
Curator: Nemanja Popović, visual artist and curator
Curatorial associate/documentary: Milica Bobić, anthropology student

Artist: Nemanja Nikolić, visual artist
Curator: Amalija Stojsavljević art historian, freelance curator
Curatorial associate/documentary: Tanja Đorđević, art history student

Artist: Bojana Andrić, director of photography
Curator: Kristina Grebenar, art history student
Curatorial associate/documentary: Anđela Milinković, art history student (MA)

Artist: Vuk Ćuk, applied arts student
Curator: Vladimir Bjeličić, art historian
Curatorial associate/documentary: Gordana Tatić, art historian

Artist: Luka Tripković, sculpture/fine arts student
Curator: Viktorija Kamilić, art historian, curator, MA history of architecture
Curatorial associate/documentary: Tijana Zebić, art history student

TEAM 6 (Selected by About and around curating)
Artist: Nemanja Čađo, visual artist
Curator: Srđan Tunić, art historian, freelance curator
Curatorial associate/documentary: Anđela Milinković, art history studentTEAM 7 (Selected by About and around curating)
Artist: Marika Troili, visual artist
Curator: Andrej Bereta, art historian, freelance curator
Curatorial associate-documentary: Milica Bobić, anthropology student


All seven teams will be developing mutual idea and concept of new artistic work and exhibition setting, which will be realised on trucks, as part of Savamala city district. For more info on the process of realisation and artist-curator relation, curatorial associates will be in charge, by making a online public diary of each exhibition project on Mikser website, till the begining of festival Mikser 2013.

No comments:

Post a Comment