Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Wednesday, May 29, 2013

Tim #7 Priprema i potraga / Team #7 The preparation and the search
 
Pošto smo se svi upoznali sa umetnicom, Marikom, koja je veoma prijatna i spremna za saradnju, usledila je potraga za materijalom. Andrej ju je odveo kod preporučenog stolara gde su diskutovali o pravljenju konstrukcije koja će biti od velike važnosti za Marikin rad. Potom su se dogovorili i oko najlona koji će Marika koristiti u svojoj instalaciji i bez mnogo muke smo dobili sve najbitnije informacije o nabavci i  troškovima i Marika je mogla da se usresredi na traženje reprodukcija koje će biti zalepljene na strane kontejnera. Pronalaženje odgovarajućih reprodukcija nije bio lak zadatak, međutim, imali smo sjajnu pomoć. Naime, osoblje iz Biblioteke Grada Beograda je uložilo sav napor da nam pronađe odgovarajuće reprodukcije koje bi Marika mogla da iskoristi, te su nas uputili u Odeljenje starih i retkih knjiga u okviru Bibioteke, gde smo naišle na dve veoma ljubazne dame koje su nam pomogle u potrazi.

                                                        Pomoć u potrazi knjiga

                                                            Marika bira reprodukcije koje će iskoristiti za radKada smo na kraju sve obavili, mogli smo da predahnemo jer smo imali obezbeđen sav materijal.


Since we are all met the artist, Marika, who is very pleasant and willing to cooperate, the next step was the search for the materials. Andrej took her to a recommended carpenter where they discussed the making of the construction that will be of great importance to Marika’s artwork. Then they agreed about the nylon that will be used in Marika’s installation and without a lot of hassle we got all the important information about the acquisition and the costs. Now Marika was able to concentrate on the search of the images that will be glued to the container. Finding the right images was not an easy task; however, we had great help. Actually, the staff of the Belgrade Public Library has invested all their efforts in finding the appropriate images that Marika could use, and referred us to the Department of old and rare books, where we met with two very friendly ladies who helped us in the search. When we finally did everything, we were able to rest because we had secured all the materials.

No comments:

Post a Comment