Kustosiranje: doživljaj u pokretu / About and around curating: thrill in movement, Mikser festival 2013

Ovaj blog ima za cilj da omogući publici javno praćenje procesa stvaranja umetničkih radova i izložbi, a time i put od kreativne do tehničke realizacije koja će biti predstavljena na festivalu Mikser 2013. u Beogradu. Vizuelni umetnički program Kustosiranje: doživljaj u pokretu će biti otvoren od 28.05. do 02.06. u periodu od 18 do 04 časova u ulicama Travnička i Braće Krsmanović u Savamaloj.

This blog has a purpose of enabling audience to have a public insight into the process of developing and making artistic works and exhibition, from its creative to technical realisation, which will be presented at Mikser festival 2013 in Belgrade. Visual artistic programme About and around curating: thrill in movement will be open from 28th May till 2nd June between 6 PM and 4 AM in Travnička and Braće Krsmanović streets at Savamala.

Friday, May 24, 2013

Tim 7 / Team 7Tim 7 predstavlja internacionalnu grupu čiji su članovi: umetnica Marika Troili (koja dolazi iz Švedske), kustos Andrej Bereta i saradnica kustosa i dokumentaristkinja, Milica Bobić.
Kako je Marika poslednja postala deo timova Mikser Festivala, samim tim su ideje poslednje prezentovane. S obzirom da je njen rad fiksiran, mesto koje će zauzeti tokom čitavog Mikser estivala nalazi se ispod Brankovog mosta, na stanici tramvaja.Marikin rad se zove “Plutajući svetovi” gde je reč o staroj priči o narandžama. Naime, svaki čovek je kao polovina narandže koja pluta po površini vode u potrazi za svojom idealnom drugom polovinom. Neko je pronađe, neko ne.

Marika je pre nekoliko dana stigla u Beograd, a juče se susrela sa ostalim članovima projekta "Kustosiranje". U sledećem tekstu ćete saynati više o samoj umetnici, njenoj zamisli kao i o realizaciji samog dela.Team 7 is an international group whose members are: artist Marika Troili (who comes from Sweden), curator Andrej Bereta and associate curator, Milica Bobic.
As Marika was last to become part of the teams for Mikser Festival, her ideas were presented last. Given that her work is fixed, she will not change positions throughout the Mikser festival, and the location for her artwork is the tram station under the Branko's bridge .
Marika's work is called "Floating Worlds" which is an old story about oranges. In fact, every person is like half of  an orange floating on the surface of water in search of his/her ideal second half. Someone finds it, someone does not.

Marika arrived in Belgrade few days ago, and met with other members of the "Kustosiranje" project. In the next post you will know more about the artist, her ideas and the making of the artwork. 

No comments:

Post a Comment